Meny

Om oss

Silverskattens Förskola står för nytänkande, trygghet och glädje

PROFILEN
Profilen för Silverskattens förskola är kultur och natur. Vårt
mål är att ta tillvara på den kultur som finns runt oss i bygden.
Detta gör vi genom att använda barnens kända miljö för att allt ska bli så konkret som möjligt från dåtid till nutid och vidare till framtiden.

BARNEN
Barnen är byggstenarna i förskolans hela verksamhet. Det är barnens
tankar och idéer som ligger till grund för verksamheten. Varje barn blir
mött med respekt och lyssnas på och utifrån dessa tankar utvecklar
pedagogerna verksamheten.

TEMAN
I det dagliga arbetet ska barnens frågor leda till olika projektarbeten eller teman som pedagogerna utvecklar. Detta arbete leder till skapande i bild, teknik, slöjd, rörelse, sång, dans och drama. Syftet är att utveckla barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära samt bidra till språkutvecklingen. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och
sammanhängande
LPFÖ18

UTEVISTELSE
Utevistelse varje dag oberoende av väder. Frisk luft och rörelse är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten på förskolan. Grovmotoriken stärks av utevistelse i olika miljöer. Utevistelsen har i syfte att stärka barnens immunförsvar. Att ta tillvara den naturliga miljön i närheten och kunna varva mellan både planerade och oplanerade aktiviteter stärker barnens grovmotorik och kroppsuppfattning. Barnen ges möjlighet att i sin omgivning lära sig om enkla naturfenomen, växter och djur.